CSR Harmony Wireless Software Stack 4.0

CSR Harmony Wireless Software Stack 4.0

Cambridge Silicon Radio Limited. – 8389496MB – Freeware – Windows Linux
ra khỏi 3 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

CSR Harmony Wireless Software Stack by Cambridge Silicon Radio Limited is an advanced software solution designed to optimize Bluetooth connectivity on devices using CSR (Cambridge Silicon Radio) Bluetooth technology. This software stack provides users with enhanced Bluetooth functionality, seamless device pairing, reliable wireless connectivity, and a range of features for improving the overall Bluetooth user experience.

One of the key features of the CSR Harmony Wireless Software Stack is its robust Bluetooth driver architecture, which enables stable and efficient Bluetooth communication between devices powered by CSR Bluetooth chipsets. By leveraging optimized drivers and protocols, this software stack ensures smooth data transmission, low latency, and high performance in wireless connections.

The CSR Harmony software stack offers users an intuitive user interface that simplifies device pairing, device discovery, and Bluetooth device management. Users can easily connect Bluetooth devices, configure settings, manage paired devices, and customize preferences through a user-friendly interface that enhances usability and ease of use.

CSR Harmony Wireless Software Stack provides support for advanced Bluetooth profiles and features, such as the Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), and more. These profiles enable users to enjoy seamless audio streaming, hands-free communication, remote control functions, and other Bluetooth capabilities across compatible devices.

Furthermore, the CSR Harmony software stack incorporates advanced wireless technology optimizations to improve connection stability, reduce interference, extend range, and enhance power efficiency in Bluetooth communications. These optimizations contribute to a more reliable and energy-efficient wireless experience for users across various applications and devices.

The CSR Harmony Wireless Software Stack by Cambridge Silicon Radio Limited offers users a comprehensive solution for optimizing Bluetooth connectivity on devices equipped with CSR Bluetooth technology. With its advanced driver architecture, user-friendly interface, support for Bluetooth profiles, wireless technology optimizations, and seamless device management features, this software stack enhances the overall Bluetooth user experience by delivering reliable connectivity, enhanced functionality, and improved performance in wireless communications.

Tổng quan

CSR Harmony Wireless Software Stack là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Cambridge Silicon Radio Limited..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 408 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CSR Harmony Wireless Software Stack là 4.0, phát hành vào ngày 15/05/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 2.1.63, được sử dụng bởi 92 % trong tất cả các cài đặt.

CSR Harmony Wireless Software Stack đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Linux. Tải về tập tin có kích thước 8389496MB.

Người sử dụng của CSR Harmony Wireless Software Stack đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 408 UpdateStar có CSR Harmony Wireless Software Stack cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.